Teks Pancasila

Diposting pada

Teks Pancasila: Pengertian, UUD 1945, Makna, Isi, Lambang, Bunyi: Pada pembahasan kali ini kami akan mengulas mengenai masalah Teks Pancasila, simak ulasannya dibawah ini:

Teks Pancasila


Pengertian Pancasila

Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta, kata Panca yang mempunyai arti “Lima” dan Sila yang berarti “Dasar“. Secara harfiah Pancasila adalah lima dasar.

Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan sebuah dasar negara bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebenarnya di gali dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Gagasan mengenai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sudah ada sebelum bangsa Indonesia merdeka.


Teks Pancasila dan UUD 1945

Teks Pancasila

gambar teks pancasila

 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
 3. Persatuan Indonesia.
 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebjaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

UUD 1945

gambar Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.”

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :

Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Baca juga: Nilai Nilai Pancasila


Makna Teks Pancasila

gambar teks pancasila

Ketuhanan yang maha esa, maknanya:

 1. Bangsa indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing² menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda² terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kemanusiaan yang adil dan beradab, maknanya:

 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda²kan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.
 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.

Persatuan Indonesia, maknanya:

 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi/golongan.
 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, apabila diperlukan.
 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maknanya:

 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunya kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maknanya:

 1. Mengembangkan perbuatan luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Baca juga: Lambang Pancasila


Isi Pancasila

isi pancasila

 1. Ketuhanan Yang Maha Esa
 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
 3. Persatuan Indonesia.
 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan dan permusyawaratan perwakilan.
 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bagi berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, fungsi Pancasila bagi nengara Indonesia adalah sebagai jiwa bangsa dan tonggak persatuan dan kesatuan bagi warganya. Berikut adalah isi kandungan Pancasila:

Ketuhanan Yang Maha Esa

 1. Merupakan bentuk keyakinan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan.
 2. Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mengembangkan kehidupan toleransi baik antar umat beragama.
 3. Warga Indonesia percaya dan bertaqwa terhadap Tuhan YME sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
 4. Mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama.
 5. Tidak memaksakan kehendak atas agama dan keyakinan.

Kemanusiaan yang adil dan beradab

 1. Merupakan bentuk kesadaran manusia terhadap potensi budi nurani dalam hubungan dengan norma-norma kebudayaan. Pada umumnya manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia meyakini.
 2. Adanya prinsip persamaan harkat dan martabat sebagai hamba Tuhan.
 3. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
 4. Berani membela dan menegakkan keadilan.

Persatuan Indonesia

 1. Persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis ekonomi sosial budaya dan keamanan menghargai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat. Menjunjung tinggi tradisi perjangan dan
 2. Adanya nilai patriotik serta penghargaan rasa kebangsaan sebagai realitas yang dinamis.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

 1. Musyawarah merupakan cermin sikap dan pandangan hidup bahwa kemauan rakyat adalah kebenaran dan keabsahan yang tinggi.
 2. Mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat menghargai kesukarelaan dan kesadaran daripada memaksakan sesuatu kepada orang lain, menegakkan nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan yang bebas aman adil dan sejahtera.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

 1. Setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum ekonomi kebudayaan dan sosial tidak ada tirani minoritas dan mayoritas
 2. Adanya keselarasan keseimbangan dan keserasian hak dan kewajiban rakyat Indonesia.

Baca juga: Nilai Pancasila dan Pengamalan Sila ke 1, 2, 3, 4, 5 dan Contoh


Lambang Pancasila

gambar Lambang Pancasila

 • Sila pertama dengan lambang Bintang

Ketuhanan yang Maha Esa Bintang pada lambang sila pertama artinya adalah menerangi dan memberi cahaya bagi bangsa dan negara. Terus memberi cahaya seperti tuhan yang maknanya adalah jalan terang agar negara dapat menempuh jalan yang benar.

 • Sila Kedua Lambang Rantai

Kemanusiaan yang adil dan beradab Rantai merupakan lambang dari sila kedua, rantai ini memiliki makna yang sangat besar dan terdiri dari rantai bulat (melambangkan perempuan) dan rantai persegi (melambangkan laki laki). Rantai yang saling berkait melambangkan bahwa setiap rakyat baik perempuan dan laki laki harus bersatu padu untuk agar bisa menjadi kuat seperti rantai.

 • Sila Ketiga Lambang Pohon Beringin

Persatuan Indonesia Pohon beringin merupakan pohon yang besar memiliki ranting luas yang dapat menjadi tempat berteduh yang menyejukkan. Selain itu pohon beringin juga memiliki akar yang sangat kuat dan menjalar di mana mana, seperti keanekaragaman suku dan bangsa indonesia yang harus tetap bersatu.

 • Sila Keempat Lambang Kepala Banteng

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Kepala banteng memiliki makna bahwa hewan yang suka berkumpul dan memiliki kepala yang tangguh. Banteng merupakan hewan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan suka berkumpul. Artinya kita harus rajin bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah dan dalam mengambil keputusan.

 • Sila Kelima Lambang Padi dan Kapas

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Padi dan kapas ini melambangkan kebutuhan dasar manusia, padi yang menjadi dasar untuk makanan pokok dan kapas untuk kebutuhan dasar sandang. Jadi lambang ini bertujuan untuk memberikan kebutuhan dasar setiap bangsa Indonesia secara merata dan adil.

Baca juga: Lambang Garuda Pancasila


Bunyi Pancasila dan Maknanya

Bunyi Pancasila

Bunyi Pancasila adalah:

 1. Ketuhanan Yang Maha Esa
 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
 3. Persatuan Indonesia
 4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
 5. Keadilan sosial bagi sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

“Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta, kata Panca yang mempunyai arti “Lima” dan Sila yang berarti “Dasar“. Secara harfiah Pancasila adalah lima dasar. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan sebuah dasar negara bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebenarnya di gali dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut ini adalah makna sila Pancasila dari 1 sampai 5:

Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ini mempunyai makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya, bertoleransi serta menghormati satu sama lain. Hal ini akan mewujudkan kehidupan yang selaras didalam kehidupan bernegara.

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila ini mempunyai makna bahwa bangsa Indonesia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME yang wajib dijunjung tinggi harkat sera martabatnya tanpa membeda-bedakan agama, suku ras, budaya, dan keturunan.

Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia mempunyai makna bahwa Indonesia terdiri dari bermacam-macam budaya, ras, suku, dan agama. Hal tersebut tidak menjadikan kita terpecah belah, dan warga Indonesia memperoleh kedudukan persamaan kedudukan tanpa di bedakan atas dasar apapun.

Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Merupakan sendi yang penting dari asas kekeluargaan, dan asas bahwa tata pemerintah RI berdasarkan atas kedaulatan rakyatnya.

 1. Musyawarah merupakan cermin sikap dan pandangan hidup bahwa kemauan rakyat adalah kebenaran dan keabsahan yang tinggi.
 2. Mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat menghargai kesukarelaan dan kesadaran daripada memaksakan sesuatu kepada orang lain, menegakkan nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan yang bebas aman adil dan sejahtera.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dalam sila ini rakyat Indonesia mempunyai kedudukan yang sama atas dasar hukum, sosial, dan politik tanpa di bedakan atas dasar apapun. Negara Indonesia sebagai negara hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai ini agar tercapainya negara yang berdaulat.


Akhir Kata

Demikianlah ulasan dari ppkn.co.id mengenai Teks Pancasila: Pengertian, UUD 1945, Makna, Isi, Lambang, Bunyi, semoga dengan adanya artikel ini bisa bermanfaat untuk anda.

Baca juga: